Faq’s

Català (11)

Rols i funcions de cada membre

Rols*

Opcions/funcions

C E J
Crear un Club Usuaris
Gestionar Exercicis X
Crear categories X
Crear treballs X
Crear exercicis X
Assignar els treballs creats als exercicis X
Importar exercicis de la BD d’EasySportPlan X
Crear membres X
Assignar membres a usuaris X
Activar equips X
Crear temporades X
Crear equips X
Assignar membres del club als equips X
Crear períodes d’entrenament X X
Definir importància dels objectius del període X X
Crear sessions d’entrenament X
Afegir exercicis a la sessió d’entrenament X
Seleccionar els treballs a entrenar en la sessió d’entrenament X
Imprimir i consultar les sessions d’entrenament X X
Modificar la sessió d’entrenament X
Finalitzar la sessió d’entrenament X
Eliminar la sessió d’entrenament X
Consultar informes de seguiment X X X

*C = Coordinador

E= Entrenador

J= Jugador

Castellano (11)

Roles y funciones de cada miembro

Roles

Opciones/funciones

C E J
Crear un Club Usuarios
Gestionar Ejercicios X
Crear categorías X
Crear trabajos X
Crear ejercicios X
Asignar los trabajos creados a los ejercicios X
Importar ejercicios de la BD d’EasySportPlan X
Crear miembros X
Asignar miembros a usuarios X
Activar equipos X
Crear temporadas X
Crear equipos X
Asignar miembros del club a equipos X
Crear periodos de entrenamiento X X
Definir importancia de los objetivos del periodo X X
Crear sesiones de entrenamiento X
Añadir ejercicios a la sesión de entrenamiento X
Seleccionar los trabajos a entrenar en la sesión de entrenamiento X
Imprimir y consultar las sesiones de entrenamiento X X
Modificar la sesión de entrenamiento X
Finalizar la sesión de entrenamiento X
Eliminar la sesión de entrenamiento X
Consultar informes de seguimiento X X X

*C = Coordinador

E= Entrenador

J= Jugador

EasySportCentral